TH / EN

โครงสร้างการลงทุนบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด (“R-EEP”) บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด (“HNC”)
ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ประกอบประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันในเมล็ดปาล์ม อาหารสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ และพลังงานทดแทนธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("MAX") และบริษัท เอ็มเอสพี เมทัล จำกัด (“MSP”) บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด (“MJC”)
ประกอบธุรกิจการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ และรีสอร์ท “เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรี่คลับ” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สินค้าและบริการ

เหล็ก

เราเป็นผู้ค้าผลิตภัณฑ์เหล็กหลายประเภท เช่น บาร์กลมบาร์รูปลอนลิ้นแชนเนลสตีลไพพ์และอื่น ๆ โดยได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทยและทั่วโลก

ธุรกิจพลังงงานทดแทน

ปาล์มน้ำมัน

กอล์ฟคลับ และ รีสอร์ท

นักลงทุนสัมพันธ์

[10 พฤษภาคม 2562] รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Files Download

Minute AGM 2019.pdf

[more]

[29 เมษายน 2562] เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริม คลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แผนที่

Files Download

Invitation AGM 2562.pdf
Proxy A.pdf
Proxy B.pdf
Proxy C.pdf
MAP.pdf

[1 เมษายน 2562] รายงานประจำปี 2561

Files Download

Annual2018.pdf

[7 พฤษภาคม 2561] รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Files Download

2561.pdf

[29 มีนาคม 2561] รายงานประจำปี 2560

Files Download

ANNUAL REPORT 2017.pdf

[29 มีนาคม 2561] เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 แผนที่

Files Download

Invitation_AGM2561.pdf
Proxy_A.pdf
Proxy_B.pdf
Proxy_C.pdf

[28 กันยายน 2560] แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ MAX-W3 ครั้งสุดท้าย

Letter out_SHR_MAX-W3_T.pdf MAX-W3_2017_preemption_T.pdf

Files Download

Letter out_SHR_MAX-W3_T.pdf
MAX-W3_2017_preemption_T.pdf
Letter out_SHR_MAX-W3_E.pdf
MAX-W3_2017_preemption_E.pdf

[23 มิถุนายน 2560] แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ MAX-W2 ครั้งสุดท้าย

Files Download

Letter out_SHR_MAX-W2_TH.pdf
MAX-W2_2017_06_23_preemption_TH.pdf
Letter out_SHR_MAX-W2_ENG.pdf
MAX-W2_2017_06_23_preemption_ENG.pdf

[5 มีนาคม 2560] หนังสือแจ้งการจัดสรร และเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

Files Download

RO_MAX_2017_03_15-21.pdf
RO_MAX_2017_03_15-21_preemption.pdf

[14 มกราคม 2558] แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

Files Download

MAX_RO_PACKAGE_TH_V2.2.pdf
MAX_RO_PACKAGE_EN_V2.2.pdf

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท อะโกร อินดัสเตรียล แมชชีนเนอรี่ จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิมเมื่อครั้งจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2534 ชื่อ บริษัท ไทยเอนจิน เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2538 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2539 โดยหุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539 เดิมบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ชิ้นส่วนหลักที่ใช้ประกอบเครื่องยนต์ รวมทั้งอะไหล่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงจำหน่ายรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร และในปี 2553 ได้บริษัทหยุดดำเนินธุรกิจในส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร และยกเลิกการดำเนินการในบริษัท เอแมค พลัส จำกัด ที่เดิมจะจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทย่อยเพื่อรองรับธุรกรรมการค้าเครื่องจักรกลการเกษตร และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท เป็น บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED และเปลี่ยนชื่อย่อที่ใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจาก AMAC เป็น MAX

ปัจจุบันบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก และเหล็กแปรรูปทุกชนิด และได้ขยายธุรกิจของบริษัทออกไปโดยเข้าลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการสนามกอล์ฟ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม และธุรกิจพลังงานทดแทน


วิสัยทัศน์

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและจำหน่ายเหล็กคุณภาพทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา


พันธกิจ

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการบริหารธุรกิจของบริษัทด้วยการยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม


ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก เหล็กแปรรูปทุกชนิด และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กและการผลิตเหล็ก และได้ขยายธุรกิจของบริษัทออกไปโดยเข้าลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการสนามกอล์ฟ เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในสัดส่วนร้อยละ 80 ธุรกิจพลังงานทดแทน ในบริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 10 รวมทั้งธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ในบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 60 ซึ่งมีแผนที่จะขยายไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนจากผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันปาล์มในอนาคต


โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการ ตำแหน่ง
นายสมชาย มีเสน ประธานกรรมการ
นายกุศล สังขนันท์ รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
นายจาตุรงต์ สุวรรณน้อย กรรมการ
นายธนุ สุขบำเพิง กรรมการ
นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการ
พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ กรรมการอิสระ
นางสาวสรัณยา แสงหิรัญ กรรมการอิสระ
นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันทน์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ ตำแหน่ง
พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวสรัณยา แสงหิรัญ กรรมการตรวจสอบ
นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันทน์ กรรมการตรวจสอบ

Copyright © MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED. ALL RIGHT RESERVED